Bevallingen en spoed 0546-621340 Ik wil me aanmelden

Privacy verklaring

Omgaan met uw privacy

Privacy verklaring verkleind

Privacy verklaring

De maatschap Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo gevestigd en kantoorhoudende te (7651CZ) Tubbergen aan het adres De Eendracht 1, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Verwerking op basis van de grondslag “Uitvoering overeenkomst” en/of “Wettelijke verplichting
Uitvoering overeenkomst
Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo verzorgt (en adviseert t.a.v.) medische behandelingen op het gebied van de verloskunde. Dit op basis van gesloten overeenkomsten van opdracht en of verzoeken om advies en/of informatie.

Om aan deze overeenkomsten de juiste uitvoering te geven, is het voor Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo noodzakelijk gegevens te verwerken. Dit geschiedt op basis van de grondslag “uitvoering overeenkomst”

Deze gegevens die daarbij worden verwerkt kunnen betrekking hebben op data waarmee individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om
- NAW-gegevens,
- BSN
- e-mailadressen,
- telefoonnummers,
- bankrekeningnummers c.q. betaalgegevens;
- medische informatie en/of gegevens t.a.v. de zorgverzekeraar en/of andere medische dienstverleners
- Andere gegevens die van doen hebben met het aangaan of afwikkelen van een overeenkomst, en die actief door de relatie worden verstrekt.

Wettelijke verplichting
Daarbij is het voor Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo op basis van de fiscale administratie- en bewaarplicht noodzakelijk om de gegevens die tot de basisadministratie horen gedurende 7 jaren op te slaan en te bewaren. Slechts door verwerking van bovengenoemde gegevens acht Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo zich in staat aan de fiscale verplichting te voldoen. Dit gebeurt op basis van de grondslag “Wettelijke verplichting”.

T.a.v. de beide hierboven genoemde grondslagen verkrijgt Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo deze gegevens wanneer er door of met betrekking tot een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via telefoon, het contactformulier van, of (e-mail)correspondentie met Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo, en er door of met betrekking tot deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo worden verwerkt.

Voor zover er sprake is van de verwerking van medische gegevens (welke vallen onder de categorie “bijzondere persoonsgegevens”) worden daarvoor de benodigde extra maatregelen genomen.

Grondslag: Toestemming - Cookies en analyseprogramma’s
Ten behoeve van marketingdoeleinden kan Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo daarbij gebruik maken van (de plaatsing van) cookies en programma’s voor de analyse van de verkregen (cookie)data. Hiermee wordt het voor Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met analyseprogramma’s is het mogelijk om informatie te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Informatie met betrekking tot de cookies die door (of in opdracht van) Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo worden geplaatst en/of worden geanalyseerd, en de gegevens die daardoor vervolgens al dan niet worden verwerkt, vindt u onderaan deze privacyverklaring terug.

Hierbij geldt: voordat tot registratie en verwerking van gegevens t.b.v. deze marketingactiviteiten wordt overgegaan, wordt toestemming gevraagd aan de klant.

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo bewaard
Ingevolge de Nederlandse fiscale wetgeving is Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo verplicht om gegevens gerelateerd aan de boekhouding gedurende 7 jaren te bewaren. Na afloop van die termijn worden de gegevens vernietigd c.q. verwijderd.

Ingevulde contactformulieren (via de website) worden binnen 3 maanden na ontvangst verwijderd.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van analyseprogramma’s worden uiterlijk 50 maanden na registratie verwijderd. Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Onderaan deze privacyverklaring is een overzicht te vinden van de gebruikte en geplaatste cookies samen met de bewaartermijn per cookie.

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen 6 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo de gegevens
Ten behoeve van een goede dienstverlening kan het zijn dat medische persoonsgegevens gedeeld worden met andere zorgverleners. Dit ivm bijvoorbeeld de doorverwijzing van de cliënt. Indien dergelijke gegevens worden gedeeld, wordt dat waar nodig gedaan via daarvoor ingerichte beveiligde (zorg-)communicatiekanalen.

Voor een goede bedrijfsvoering is Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo ertoe gehouden een accountant en een partij tbv de website (en aanverwante onderdelen zoals hosting en internetmarketing) in te schakelen. Tevens maakt Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo gebruik van programma’s t.b.v. bijvoorbeeld de verzending van e-mail.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens (van de relaties) van Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo. Met deze partijen maakt Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo waar nodig afspraken om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. marketingactiviteiten
Zoals eerder beschreven worden door Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo bedrijven en/of cookies en/of programma’s ingezet ten behoeve van marketingactiviteiten.

Door deze partijen wordt reeds verzamelde data en/of data die wordt verkregen na gebruik ingezet ten behoeve van marktonderzoek, verbetering van website en dienstverlening. Met deze partijen gaat Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo waar nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

Andere derden
Zonder toestemming van de relatie van Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo worden er verder geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Delen van gegevens met partijen buiten de EU
Door Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo worden niet actief gegevens gedeeld met partijen buiten de EU.

Voor het gebruik van programma’s / partijen wordt door Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo advies ingewonnen bij derden, zoals bijv haar accountant of haar internetmarketingbureau. Indien daaruit het advies volgt om de gegevens te laten verwerken door een partij buiten de EU dan zal met die partij een specifieke verwerkersovereenkomst worden aangegaan.

Beveiliging van gegevens
Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo heeft een professionele partij ingeschakeld t.b.v. de bouw van de website waarbij ook gekeken is naar het beveiligingsaspect “achter” de website. Voor de verdere gegevensdeling van medische gegevens worden beveiligde kanalen gebruikt.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

Via de website: verloskundigentubbergen.nl/aanmelden
Per e-mail: info@verloskundigentubbergen.nl
Telefoon : 0546-621340
Post : Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo, De Eendracht 1, 7651 CZ Tubbergen

Recht op inzage
Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft ook het recht om de gegevens die Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij - na uw uitdrukkelijk verzoek - wel verwijderd uit de systemen van Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo op te nemen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming
U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens
Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover bij Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo een officiële klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring
De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Verloskundigenpraktijk Tubbergen-Almelo adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u op pagina 4 van dit document.